Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Criw CAB/ WFE Crew

Y criw CAB (Cymru am Byth)

Pwrpas y criw CAB yw cyd-weithio’n effeithiol gydag athrawon, llywodraethwyr a rhieni i godi safonau’r iaith Gymraeg o fewn yr ysgol.
Mae gennym chwe tharged yr ydym yn ceisio cyrraedd ac yn gobeithio bydd hyn yn arwain tuag at wellhad safon yr iaith Gymraeg. Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod ffrindiau yn siarad Cymraeg yn y dosbarth, coridorau ac amseroedd chwarae. Rydym yn gweithio’n galed tu hwnt i ddatblygu hyder ein ffrindiau i ddefnyddio patrymau iaith gywir wrth sgwrsio. Rydym yn gobeithio codi ymwybyddiaeth rieni’r ysgol o bwysigrwydd siarad Cymraeg adref os yn bosib. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ysgolion y dargylch i rannu syniadau ac arfer dda er mwyn datblygu projectau gwahanol. Balchder fydd gweithio’n agos gyda Swyddog Busnes Menter Iaith i ddatblygu cysylltiadau yn Nhreforys. Gobeithiwn y gallwn ennill y wobr Efydd Siarter Iaith a chlywed gwahaniaeth o’r defnydd yn yr iaith o fewn ein hysgol ni.

 

The WFE crew (Wales for Ever)

The purpose for the WFE is to work effectively with teachers, governors and parents in raising the standard of Welsh in the school.

We currently have six targets that we are working towards. We believe achieving these targets will lead to improving the standards in the school.

We support and encourage pupils to speak Welsh in the classrooms, corridors and during play time. We work extremely hard in developing our friends’ confidence with using correct language patterns. In addition, we aim to raise parents’ awareness with the importance of speaking Welsh at home when possible.

We look forward to working with our cluster schools to share ideas and good practice in order to develop various projects. We are proud to work closely with the Business and Language Initiative Officer to develop partnerships within Morriston and surrounding areas.

Hopefully we will achieve the bronze Welsh Charter prize as well as raising the standard of spoken Welsh in and around the school.

Top