Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

C1- Getting to know you.

Nodau ac Amcanion

1. Datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau'r athrawon gwadd ar y system addysg yng Nghymru.

2. Rhannu arfer dda ar sut rydym yn datblygu ein plant a phobl ifanc ar gyfer byw a chael swyddi yn yr 21fed ganrif sy'n newid yn gyflym.

3. Rhannu'r cwricwlwm newydd i Gymru, a sut yr ydym yn mynd ati i'w roi ar waith, gyda phwyslais arbennig ar sut mae ein dull addysgegol newydd yn gwella, yn cefnogi ac yn datblygu disgyblion mentrus a chreadigol.

 

 

Aims and Objectives

1. To develop knowledge, understanding and skills of the visiting teachers on the educational system in Wales. 

2. To share good practice on how we develop our children and young people for living and employment in the rapidly changing 21st century.

3. To share the new curriculum for Wales and how we are approaching its implementation with particular emphasis on how our new pedagogical approach is improving, supporting and developing enterprising and creative pupils.

 

 

 

Lluniau / Pictures

Top