Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych

Welcome Croeso

Welcome/ Croeso

Gair o groeso gan y Pennaeth

 

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Tan-y- Lan . Dyma ysgol Gymraeg ar gyfer Treforys a'r cylch, sefydlwyd yn 2011 i ymateb i ofynion Addysg yn y Gymraeg o fewn Sir Abertawe. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i bron dau gant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Treforys ac o’r ardaloedd cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

Mae’r Llywodraethwyr, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Abertawe wedi cydweithio’n agos i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 8 o athrawon ac 8 o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 5 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig i ni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig.

“Bydd dda, bydd ddoeth, bydd wych”.

Darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol.

 

Croeso i Tan-y-lan

Berian Wyn Jones

Pennaeth

 

Welcome

 

Welcome to Ysgol Tan-y-lan’s school website. We are a Welsh medium primary school situated in the Morriston area. The school opened in September 2011 after a greater demand by City and County of Swansea for more Welsh Schools. Upon its opening there were seven children at the school, we now have almost two hundred pupils and we continue to grow. The children come from all catchment areas in Morriston. The reason for its growth over the last couple of years is due to more parents seeing the benefits of a Welsh Education. There’s been a significant increase in numbers of non-Welsh parents now sending their children to Welsh schools after seeing the benefits of speaking two languages.

The school Governors, in conjunction with the Local Authority have been working closely to ensure an appropriate building and purposeful resources are in order to address its growth.

We have 8 Teachers and 8 Teaching assistants working in the school. The team is enthusiastic and they all work conscientiously to raise standards and continually improve the school. We take pride in the high standard of achievement and do our utmost to provide a wide range of extra-curricular activities. Pupils experience success in a variety of fields from the Urdd eisteddfod to sporting activities and art.

Our aim is to develop the child as a whole and to create a safe and happy environment.

“Bydd dda, bydd ddoeth, bydd Wych”

Read on for more information and to experience the ethos of this vibrant and busy school

 

Welcome to Ysgol Tan-y-lan
Berian Wyn Jones

Head teacher

Top